หลักการและเหตุผล

ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรชั้นนำในการศึกษาวิจัย และนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมที่เชื่อมโยงกับสหสาขาวิชา รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านประชากรและสังคมที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ ความรู้ และเทคโนโลยี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

สถาบันฯ ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการคืนความรู้สู่สังคม และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำในหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี

ในระหว่างทศวรรษนี้ สถานการณ์ด้านประชากรและสังคมกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความขัดแย้งทางความคิดที่นำไปสู่การปฏิรูปการเมือง โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่าง ๆ ของภาครัฐ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งล้วนส่งผลสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในมิติที่หลากหลาย  ที่สำคัญคือ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม สถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ทำให้ผู้คนหลายกลุ่มในสังคมเผชิญกับความไม่เป็นธรรม การถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับสิทธิหรือเข้าไม่ถึงสวัสดิการสาธารณะ ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นลำดับท้าย ๆ กีดกันออกจากกระบวนการจัดสรรทรัพยากร และกลายเป็น ‘คนชายขอบ’ ในลักษณะหนึ่งใดไปในที่สุด

การประชุมครั้งนี้มุ่งสะท้อนภาพของคนชายขอบในมิติอันหลากหลาย โดยมีปรากฏการณ์การเผชิญความไม่เป็นธรรมของคนเหล่านี้ในมิติต่าง ๆ เป็นประเด็นร่วมของการประชุม ทั้งผู้สูงอายุ คนไทยมุสลิม แรงงานเด็ก คนรักเพศเดียวกัน คนพิการ แรงงานข้ามชาติ ผู้ใช้ยาเสพติด ฯลฯ เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ ข้อเสนอเชิงนโยบาย และเกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานทางประชากรและสังคมในระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อนำเสนอสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมลักษณะต่าง ๆ และการตกอยู่ในภาวะชายขอบของประชากรชายขอบหลากหลายกลุ่ม
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม ในมิติต่างๆ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วน ด้านประชากรและสังคมในระยะยาว
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 600 คน

ประกอบด้วย    

  1. องค์กรและเครือข่ายด้านประชากรและสังคม ทั้งของรัฐและเอกชน
  2. คณาจารย์และนักวิชาการสถาบันการศึกษาต่างๆ
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
วันเวลาที่จัดประชุม :

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 -16.30 น.

สถานที่ประชุม :

ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ :
  1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  2. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
  3. เงินสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-2441-0201-4 โทรสาร: 0-2441-9333
website: www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/AnnualConference

Download
icon pdf ใบสมัคร
icon pdf Brochure
 
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: March 29, 2012
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand
Tel. +662-441-0201-4 Fax. +662-441-9333 Webmaster : prwww@mahidol.ac.th