อีเมล์ในการเข้าสู่ระบบ : 
 
รหัสผ่าน : 
 
   
 
ค้นหาหนังสือ
สารตั้งต้นเล่ม1 "สนามฉลาดเล่น"

ผู้แต่ง : ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคนอื่นๆ
ภาษา : ไทย
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท
สารตั้งต้นเล่ม2 "ห้องเรียนฉลาดรู้"

ผู้แต่ง : ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคนอื่นๆ
ภาษา : ไทย
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท
สมุดจดบันทึก

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
ราคา : 79 บาท
ราคาพิเศษ : 59 บาท
วารสารประชากร ปีที่5 ฉบับที่1

ผู้แต่ง : กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 230 บาท
ประชากรและสังคม 2561

ผู้แต่ง : อารี จำปากลาย, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภาณี ปลื้มเจริญ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท
วารสารประชากร ปีที่5 ฉบับที่2

ผู้แต่ง : กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : อารี จำปากลาย
ภาษา : ไทย
ราคา : 450 บาท
ราคาพิเศษ : 450 บาท
วารสารประชากร ปีที่2 ฉบับที่2

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท
วารสารประชากร ปีที่4 ฉบับที่2

ผู้แต่ง : กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 200 บาท
ประชากรและสังคม 2560

ผู้แต่ง : สุชาดา ทวีสิทธิ์, กุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท
ประชากรและสังคม 2559

ผู้แต่ง : สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมพร โห้ลำยอง, ศุทธิดา ชวนวัน, แครี่ แอนด์ ริชเตอร์, ลีลาร์ วินเซอร์, มาร์ก เฟิลแคร์
ภาษา : ไทย
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 150 บาท
ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 130 บาท
ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558

ผู้แต่ง : อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 150 บาท
ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

ผู้แต่ง : บุญเลิศ เลียวประไพ
ภาษา : ไทย
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 80 บาท
ประชากรและสังคม 2551 :มิติเพศในประชากรและสังคม

ผู้แต่ง : กฤตยา อาชวนิจกุล, กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ภาษา : ไทย
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท
ประชากรและสังคม 2557: การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

ผู้แต่ง : ยุพิน วรสิริอมร, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, พจนา หันจางสิทธิ์
ภาษา : ไทย
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 150 บาท
พจนานุกรมประชากรศาสตร์ พหุภาษา

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ภาษา : ไทย
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 80 บาท
ประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ผู้แต่ง : กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล
ภาษา : ไทย
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท
Qualitative Methods For Population and Health Research

ผู้แต่ง : Bencha Yoddumnern-Attig
ภาษา : English
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 250 บาท
การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม (พิมพ์ครั้งที่8)

ผู้แต่ง : เบญจา ยอดดำเนินขแอ็ตติกจ์ และคณะ
ภาษา : ไทย
ราคา : 175 บาท
ราคาพิเศษ : 175 บาท
คนห้าแผ่นดิน : ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ
ภาษา : ไทย
ราคา : 159 บาท
ราคาพิเศษ : 120 บาท
ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ภาษา : ไทย
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 70 บาท
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย

ผู้แต่ง : เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ภาษา : ไทย
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 300 บาท
ประเทศไทย ควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดี

ผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล
ภาษา : ไทย
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 137 บาท
ภาพและชีวิตครอบครัวในสังคมไทย : รายงานสังเคราะห์จากฐานข้อมูล

ผู้แต่ง : กุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 84 บาท
เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์

ผู้แต่ง : กุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 84 บาท
 
 
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th