หลักการและเหตุผล

เป็นเวลานานกว่าสี่ทศวรรษ ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยืนหยัดทำบทบาทสำคัญทางวิชาการให้กับสังคมไทย กล่าวคือ ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งนำเสนอความรู้และข้อค้นพบสำคัญๆ จากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่อสังคมไทยและนานาชาติ ความรู้เหล่านั้นได้เผยแพร่ไปทั้งในแวดวงวิชาการ แวดวงผู้กำหนดนโยบาย สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไป สถาบันฯ มุ่งให้การทำบทบาททางวิชาการสอดคล้อง ตอบสนอง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ และในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

เนื่องจากสถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดข้อค้นพบและบทวิเคราะห์ต่างๆ ด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่คณาจารย์และนักวิจัยทั้งในสถาบันฯ และจากสถาบันวิชาการอื่นๆ ได้ศึกษาค้นคว้ามา จึงได้ริเริ่มจัดประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นทุกปีติดต่อกันมาเป็นเวลา 8 ปี คือ การประชุมวิชาการวิจัยประชากรและสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นเวทีที่นักวิชาการด้านประชากรและสังคม สามารถคืนความรู้สู่สังคมได้  โดยในทุกปีมีการเลือกสรรประเด็น (theme) การประชุมที่แตกต่างกันไป แต่สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ของสังคมในขณะนั้นเสมอ

สำหรับ ใน พ.ศ. 2556 นี้ สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงทางประชากรและสังคมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ที่จะเป็นจริงในปี พ.ศ. 2558 จึงได้เลือกประเด็น “ประชากรและสังคมในอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย” มาเป็นประเด็นหลักของการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 เพื่อให้นักวิชาการและสาธารณะ ได้มีเวทีทบทวนสถานการณ์ด้านประชากรและสังคมในอาเซียนร่วมกัน พร้อมทั้งค้นหาโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ  ด้านประชากรและสังคม ที่จะส่งผลต่ออนาคตของประชากรและสังคมของอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญ การหลอมรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวในมิติเศรษฐกิจ ที่ยังคงไว้ซึ่งความแตกต่างหลากหลายที่ถือว่าสวยงามของภูมิภาค จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงของประชากรและสังคมทั้งในเชิงโครงสร้างและบริบทแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม จิตวิญญาณ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน จะเป็นอุปสรรคหรือเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิภาคนี้หรือไม่  เวทีการประชุมวิชาการเวทีครั้งนี้น่าจะให้คำตอบกับเราได้ในส่วนหนึ่ง

การประชุมวิชาการวิจัยประชากรและสังคม ครั้งที่ 9 ได้คัดสรรนักวิชาการที่มีผลงานศึกษาค้นคว้าวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นอาเซียน มานำเสนอในเวทีการประชุมนี้ โดยมีหัวข้อย่อยของการประชุมที่น่าสนใจดังนี้  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของมนุษย์ การย้ายถิ่นในภูมิภาค แรงงานข้ามชาติ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัว การแต่งงานข้ามพรมแดน  การเคลื่อนไหวทางสังคมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศ ตลอดจนความเชื่อมโยงข้ามรัฐข้ามชาติ และสิทธิความเป็นพลเมืองของประชากรในอาเซียน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อนำเสนอสถานการณ์ โอกาสและความท้าทายของประชากรและสังคมในอาเซียน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมในอาเซียนในมิติต่างๆ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วน ด้านประชากรและสังคมในระยะยาว

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 600 คน

ประกอบด้วย

1) องค์กรและเครือข่ายด้านประชากรและสังคม ทั้งของรัฐและเอกชน
2) คณาจารย์และนักวิชาการสถาบันการศึกษาต่างๆ
3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
4) นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

วันเวลาที่จัดประชุม: วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 -16.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ:

1) เงินสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
2) เงินสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation)
3) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 02 441-0201 – 4 โทรสาร: 02 441-9333
website: http: www.ipsr.mahidol.ac.th