สถิติน่ารู้

ประชากรสูงวัยในอาเซียน

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปัจจุบันประชากรโลกกำลังมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 565 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของประชากรโลกทั้งหมด (PRB, 2012)1 การที่จะกำหนดว่า ประเทศใดได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” แล้วนั้น สามารถพิจารณาได้จากสัดส่วนของประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มีมากกว่าร้อยละ 7 หากประเทศนั้นมีจำนวนประชากรสูงวัยมากกว่าร้อยละ 14 เรียกได้ว่าเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” และหากประเทศใดมีประชากรสูงวัยมากกว่าร้อยละ 20 แสดงว่า ประเทศนั้นได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” แล้ว (Prasartkul, 2012)2

ประชากรในประเทศอาเซียนปัจจุบันก็ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 7) และในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2583 อาเซียนจะเริ่มเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” เมื่อเปรียบเทียบประชากรสูงวัยในแต่ละประเทศ พบว่า ในปี 2556 ประเทศสิงคโปร์แก่ที่สุดในอาเซียน (12%) รองลงมาคือ ไทย (11%) และเวียดนาม (7%) และคาดประมาณว่า ในอีก 30 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2583 ทั้งสามประเทศก็จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด สำหรับประเทศบรูไน กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ ถือได้ว่ายังเป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุน้อยในปัจจุบัน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเด็ก ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร์ และมาเลเซีย จัดเป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในอีก ไม่ถึง 10  ปีข้างหน้า ทั้งสามประเทศนี้จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว และใช้เวลาอีกเพียงไม่เกิน 20 ปี จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2583

ตาราง 1 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ของประเทศในอาเซียน ปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2583 3

ประเทศ 2556 2583
อาเซียน 6.8 17.7
บรูไน 4.8 16.5
กัมพูชา 4.6 10.4
อินโดนีเซีย 6.6 17.2
ลาว 4.6 10.0
มาเลเซีย 5.9 14.7
เมียนมาร์ 6.1 15.6
ฟิลิปปินส์ 4.3 9.9
สิงคโปร์ 12.3 35.1
ไทย 11.3 26.2
เวียดนาม 7.4 21.0

 

แหล่งที่มา
1. Population Reference Bureau. 2012. 2012 World Population Data Sheet. Washington DC: Population Reference Bureau.
2. Prasartkul, P. 2012. Ageing and Health. in Queen Sri Savarindira and Prince Mahidol Commemorative Conference: MU Research to ASEAN Nakhornpathom, Thailand.
3. United Nations. 2010. World Population Prospects in 2010. USA: Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

Since 25 December 2012