ประชากรประชุมกัน

International Federation on Ageing 2013 (IFA) 

ศุทธิดา ชวนวัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การประชุม International Federation on Ageing 2013 (IFA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2556 ณ WOW International Convention Center ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี การประชุมวิชาการฯ นี้ เป็นการประชุมเกี่ยวกับผู้สูงอายุครั้งที่ 11 ซึ่งเน้นในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรต่างรุ่น” (Intergenerational solidarity) มีนักวิชาการทั่วโลกส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอเป็นจำนวนมากในมิติที่หลากหลาย อาทิเช่น สิทธิมนุษยชน สุขภาพจิตและโรคซึมเศร้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว หลักประกันสุขภาพและชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

การประชุมวิชาการฯ นี้ ในครั้งที่ 12 จะเน้นในหัวข้อเรื่อง “สุขภาพ ความมั่นคง และชุมชน” (Health, Security, and Community) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 10-13 มิถุนายน 2557 ณ เมืองไฮเดอราบาด (Hyderabad) ประเทศอินเดีย ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความนำเสนอได้ ดังรายละเอียดในเว็บไซต์ต่อไปนี้ http://ifa2014.in/call_for_papers.php

 

Since 25 December 2012