สถิติน่ารู้

เด็กเอ๋ย เด็กอาเซียน

กาญจนา เทียนลาย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง” คำขวัญวันเด็ก ปี 2557

วันเด็กของไทยปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 25557 “วันเด็ก” มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติและหลายๆ ประเทศในโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญกับเด็กๆ และเตรียมพร้อมให้เป็นกำลังของชาติในอนาคต

แผนภูมิแท่ง: ร้อยละของประชากรวัยเด็ก จำแนกตามประเทศ ปี 2558

ข้อมูลจากปี 25581 ประเทศลาวมีเด็กมากที่สุด ร้อยละ 33.7 ประเทศที่มีเด็กน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.5 คือ สิงคโปร์ ส่วนไทยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน คือ ร้อยละ 18.1 โดยในปี 2558 นี้ 10 ประเทศในอาเซียนจะรวมตัวกันเป็น “ประชาคมอาเซียน”
มีประชากรอาเซียนราว 623.8 ล้านคน ซึ่งจะมีวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) ขอเรียกว่า “เด็กอาเซียน” 161.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25.9 แรงงาน 402.7 ล้านคน วัยสูงอายุ 59.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และ 9.5 ตามลำดับ

ขณะนี้ประเทศไทย มีประชากรราว 64.8 ล้านคน2  มีเด็กจำนวน 11.9 ล้านคน (ปี 2557) รัฐบาลควรให้ความสำคัญด้านการศึกษาให้มากกว่าเดิม เพื่อพัฒนาให้เด็กไทยกลายเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตเพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างน้อยทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศในอาเซียน รวมทั้งสร้างทัศนคติต่อเพื่อนบ้านในอาเซียนแก่เด็กเสียใหม่ด้วย

แม้ว่าเราจะมีการรวมเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น “คน” ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ที่จะร่วมพาให้อาเซียนเดินไปข้างหน้าได้

1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision.
2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583. กุมภาพันธ์ 2556.

 

Since 25 December 2012