ชวนอ่าน

“คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข” 

แนะนำโดย....จีรวรรณ หงษ์ทอง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฉบับนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่อง “คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข”  พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นฉบับพิมพ์เพื่อสนองความต้องการจากผู้สนใจจำนวนมาก เขียนโดย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต เฉลิมพล แจ่มจันทร์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และจรัมพร โห้ลำยอง

หนังสือ “คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข” ได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี ความหมายของคุณภาพชีวิตและความสุข ที่เชื่อมโยงไปสู่การทำงานที่มีความสุข และหยิบยกประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสุข ของหลายๆ ประเทศมานำเสนอ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนทำงาน และยังได้นำเสนอการวัดความสุขด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต และความสุขคนทำงาน ที่เรียกว่า “HAPPINOMETER”

สนใจติดต่อขอรับหนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่: โครงการจับตาสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 407 หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/PublicationBook_2556.html   

Since 25 December 2012