ชวนอ่าน

การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต

แนะนำโดย  จิราวดี สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    จากเหตุการณ์อภิมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระบบเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตในประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และกระทรวง พม. จึงได้เป็นที่มาของรายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง “การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต” โดย รศ.อรทัย อาจอ่ำ ชวนอ่านฉบับนี้ขอนำเสนอเนื้อหาซึ่งประกอบด้วย ระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤตที่ได้ออกแบบไว้อย่างครอบคลุม ระบบการทำงานเชิงรุก แนวเชิงการป้องกัน และการเตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะการหนุนเสริมให้ชุมชนระดับตำบลจัดทำระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของชุมชน

           ถึงแม้จะเป็นระบบที่ออกแบบไว้สำหรับการทำงานของกระทรวง พม. แต่หน่วยงาน องค์กรและชุมชนต่างๆ ก็สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาหรือจัดทำระบบของตนเองได้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/PublicationBook_2555.html หรือ www.m-society.go.th/

 

Since 25 December 2012