การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(Setting and Infrastructure
)
 
  การจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Energy and Climate Change)
 
  การจัดการของเสีย
(Waste Management)
 
  การจัดการน้ำ
(Water Management)
 
  การสัญจร
(Transportation)
 
  การศึกษา
(Education for Green)
 
 
 
:: การศึกษา (Education for Green)
 
 

 

MUGE

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1.1.รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา
       2555

-

-

-

-

-

1.2.รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2555

-

-

-

54

18


 

จำนวน (บาท)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

1.3.จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-

-

-

1.4.จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด (โดยรวมข้อ 1.3)

48,787,671

40,99,341

31,358,100


 

จำนวน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

1.5. จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-

-

-

1.6.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น
      การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน

-

-

-

 

 

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th