การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(Setting and Infrastructure
)
 
  การจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Energy and Climate Change)
 
  การจัดการของเสีย
(Waste Management)
 
  การจัดการน้ำ
(Water Management)
 
  การสัญจร
(Transportation)
 
  การศึกษา
(Education for Green)
 
 
 
:: การศึกษา (Education for Green)
 
 

 

MUGE

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1.1.รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความ
      ยั่งยืนในปีการศึกษา 2556

-

-

-

-

-

1.2 รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2556

-

-

-

10

12


 

จำนวนเงินวิจัย (บาท)

ปี 2555

ปี 25556

ปี 25567

1.3.จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
      และความยั่งยืน

-

-

-

1.4.จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด (โดยรวมข้อ 1.3)

40,993,410

31,358,100

30,765,400


 

จำนวนผลงาน (เรื่อง) และงานแสดง  (ครั้ง)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 25567

1.5. จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-

-

-

1.6.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น
      การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน

-

1

1

 

 

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th