การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(Setting and Infrastructure
)
 
  การจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(Energy and Climate Change)
 
  การจัดการของเสีย
(Waste Management)
 
  การจัดการน้ำ
(Water Management)
 
  การสัญจร
(Transportation)
 
  การศึกษา
(Education for Green)
 
 
 
:: การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)
 
 

 

รายการ

จำนวน

หน่วย

1.1

ที่ตั้งของส่วนงาน

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
จะเป็นผู้กรอกข้อมูล

 

ภูมิอากาศ

1.2

ประเภทของสถาบันการศึกษา

1.3

จำนวนวิทยาเขต

1.4

ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน
(ระบุพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงป่าหรือทุ่งของส่วนงานที่มีการเรียนการสอนทางวิชาการ การวิจัย การฝึกงาน และการบริการวิชาการ โดยไม่รวมพื้นที่ที่เป็นป่าหรือทุ่งที่ว่างเปล่า

10,746.25

ตารางเมตร

1.5

ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด

2,675.55

ตารางเมตร

1.6

จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมดในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลา และไม่เต็มเวลาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2557

87

คน

1.7

จำนวนบุคลากร (ไม่รวม out source หรือการจัดจ้างภายนอก)

 

 

 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน

 

 

 

สายวิชาการ

30

คน

 

สายสนับสนุน

50

คน

 

ลูกจ้าง

 

 

 

ประจำ

7

คน

 

ชั่วคราว

2

คน

 

โครงการ

26

คน

1.8

ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ยังคงเป็นป่า

-

ตารางเมตร

1.9

ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า สวนแนวตั้ง green roofs และพื้นที่ปลูกต้นไม้ภายในอาคาร

4,055

ตารางเมตร

1.10

ขนาดของพื้นที่ของส่วนงานที่อุ้มน้ำ (หมายถึงพื้นที่ที่สามารถอุ้มน้ำได้ เช่น พื้นดิน/หญ้า บล๊อคคอนกรีต หรือพื้นที่อื่นๆ ที่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้)

49.50

ตารางเมตร

1.11

งบประมาณ ปี 2557

 

 

 

  • งบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน

73,170,000

บาท

 

  • งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

(ให้รวมทุกโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงบประมาณที่ดูแลด้านกายภาพ งบประมาณการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่)

3,650,000

บาท

 

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th