Activities / กิจกรรม

4-5 เม.ย. 62 สัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 38
4-5 เม.ย. 62 สัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 38 "คนพันธุ์ IPSR ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
กิจกรรมทำสื่อรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน
กิจกรรมทำสื่อรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงาน
น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
17 ธ.ค. 2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
17 ธ.ค. 2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า ...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม
วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า ...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม
4 เม.ย. 59 - คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Green Office
4 เม.ย. 59 - คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Green Office