Activities / กิจกรรม

4 เม.ย. 59 - คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Green Office

4 เม.ย. 59 - คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "Green Office" โดย รศ.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในอาคารฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

 

 

ชมภาพทั้งหมด >>