คำสั่ง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ ๐๐๑๗ /๒๕๕๙
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว (
Green Office)

----------------------------------------------------

       สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน และเกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว ดังนี้
 

  ๑.       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ปรึกษา
  ๒.     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
  ๓.      เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กรรมการ
  ๔.      หัวหน้างานงานบริหารทั่วไป กรรมการ
  ๕.     หัวหน้างานคลังและพัสดุ กรรมการ
  ๖.      หัวหน้างานประกันคุณภาพ กรรมการ
  ๗.     หัวหน้างานการศึกษาและงานบริการวิชาการ กรรมการ
  ๘.      หัวหน้างานสื่อสารองค์กร กรรมการ
  ๙.       หัวหน้าหน่วยกายภาพและงานบริการ กรรมการ
  ๑๐.   หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ กรรมการ
  ๑๑.   อาจารย์ ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี กรรมการ
  ๑๒. นายบุรเทพ โชคธนานุกูล กรรมการ
  ๑๓.  นางสาววิภาพร จารุเรื่องไพศาล กรรมการ
  ๑๔.  นางสาวณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
  ๑๕. นางสาวจีรวรรณ หงษ์ทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ๑๖.  นายอนุสรณ์ เทียนงูเหลือม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. บริหารจัดการองค์การ  กำหนดนโยบายการดำเนินการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในอาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ดำเนินงานการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ให้สอดคล้องกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การประเมิน  ๗  หมวด  ดังนี้

หมวดที่ ๑     การบริหารจัดการองค์การ
หมวดที่ ๒    การดำเนินการ (Green office)
หมวดที่ ๓    การใช้พลังงานและทรัพยากร
หมวดที่ ๔    การจัดการของเสีย
หมวดที่ ๕    สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน
หมวดที่ ๖    การจัดซื้อและจัดจ้าง
หมวดที่ ๗    การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

       ๓. การดำเนินการด้านอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                                                                สั่ง  ณ วันที่๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

   

                                                                                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์  เกรย์)
                                                                                                            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 


 

คำสั่ง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ ๐๔๙ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประหยัดพลังงานประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

........................................................................................................................

          เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการใช้พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการหามาตรการปฏิบัติทั้งในรูปแบบการรณรงค์ การปลูกจิตสำนึก และการประเมินผลในด้านการประหยัดพลังงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนบรรลุเป้าหมายและสัมฤทธิผล จึงมีคำสั่งดังนี้

              ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ที่ปรึกษา
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ประธานกรรมการ
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ กรรมการ
  ๔. อาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง กรรมการ
  ๕. อาจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ กรรมการ
  ๖. อาจารย์ ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ กรรมการ
  ๗. ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ กรรมการ
  ๘. นางสาวธีรนงค์ สกุลศรี กรรมการ
  ๙. นางสุภาณี ปลื้มเจริญ กรรมการ
  ๑๐. นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย กรรมการ
  ๑๑. นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล กรรมการ
  ๑๒. ว่าที่ร้อยตรี เกียรตินิยม ขันตี กรรมการ
  ๑๓. นายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว กรรมการ
  ๑๔. นางสมปรารถนา นามขาน กรรมการ
  ๑๕. นายภาสกร บุญคุ้ม กรรมการ
  ๑๖. นายอิทธิ นวลใหม่ กรรมการ
  ๑๗. นางสาวณัฐิดา ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ

          ๑) ให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลที่ ๓๖/๒๕๕๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประหยัดพลังงานประจำสถาบัน
วิจัยประชากรและสังคม สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
          ๒) ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการรณรงค์และประหยัดพลังงานทำงานประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 


(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 
     

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th