ประกาศสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน

………………………………………

 

              ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงาน และเพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้จึงวางมาตรการประหยัดพลังงาน เป็น ๒ ส่วนดังนี้

         ๑. บุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

         ๑. ระบบไฟฟ้า

                   ๑.๑ เครื่องใช้ไฟฟ้า

                            ๑.๑.๑   ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในช่วงพักเที่ยงหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ ยกเว้นกรณีจำเป็น
                            ๑.๑.๒   ปิดพัดลมพื้นที่ส่วนกลาง และพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
                            ๑.๑.๓   ปิดสวิตซ์ไฟฟ้า พร้อมถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน
                            ๑.๑.๔   ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคล ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกัน  เช่น  กระติกน้ำร้อน  ตู้เย็น ทีวี  ไมโครเวฟ เครื่องทำ  
                                        น้ำร้อนน้ำเย็น                                                        

                   ๑.๒ ไฟฟ้าแสงสว่าง

                            ๑.๒.๑  ปิดไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่ส่วนกลางและอาศัยแสงสว่างจากธรรมชาติ เช่น ห้องโถง  ทางเดินส่วนกลาง  ห้องน้ำ           
                            ๑.๒.๒  เปิดไฟเฉพาะจุดที่ต้องการใช้  สถานที่ต้องการความปลอดภัย
                            ๑.๒.๓  ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องทำงานบางส่วนเปิดม่านเพิ่มแสงสว่าง
                            ๑.๒.๔  ลดจำนวนหลอดในโคมและปิดไฟในกรณีที่ไม่ใช้งาน เช่น โรงอาหาร  ห้องน้ำ  ห้องโถง โถงลิฟท์  ทางเดินส่วนกลาง  ห้องเก็บของ  ห้องเก็บ
                                       เอกสาร
                            ๑.๒.๕  ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้
                            ๑.๒.๖  ใช้ไฟแบบกระตุกในสำนักงานผู้อำนวยการ

         ๒. ระบบปรับอากาศ

                    ๒.๑ ในวันทำการ

                           ๒.๑.๑  เปิดเครื่องปรับอากาศ

                                        -  ช่วงเช้าเปิด  เวลา ๐๘.๓๐ น. และปิดเวลา ๑๑.๓๐ น.
                                        -  ช่วงบ่ายเปิด  เวลา ๑๓.๐๐ น.  และปิดเวลา  ๑๖.๐๐ น.

                            ๒.๑.๒ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ อยู่ในระดับ   ๒๕-๒๖  องศาเซลเซียล
                            ๒.๑.๓ ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อเลิกใช้งาน
                            ๒.๑.๔ ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหนาหรือสวมสูทมาประชุม เพราะจะทำให้ต้องใช้ความเย็นเพิ่มขึ้น
                            ๒.๑.๕ หลีกเลี่ยงการเก็บวัสดุที่ไม่จำเป็นในห้องปรับอากาศ
                            ๒.๑.๖  ป้องกันความร้อนเข้า และความเย็นรั่วไหล เช่น ไม่เปิดแอร์ พร้อมกับเปิดประตูทิ้งไว้
                            ๒.๑.๗  ปิดแอร์ก่อนเลิกประชุม ๓๐ นาที
                            ๒.๑.๘ ในช่วงฤดูหนาว หากไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ ให้เปิดหน้าต่างแทน

                   ๒.๒ ในวันหยุดราชการ 

                            ๒.๒.๑  ไม่อนุญาตให้เปิดเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้พัดลมทดแทน หากมีความต้องการให้ขออนุญาตเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นลายลักษณ์อักษรใน
                                       บางกรณี                

         ๓. ระบบลิฟท์

๓.๑ นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ เปิดใช้ลิฟท์  จำนวน  ๑  ตัว
๓.๒ ในเวลาราชการ เวลา  ๐๘.๐๐ น.– ๑๖.๔๕ น.  เปิดใช้ลิฟท์  จำนวน ๒ ตัว
๓.๓ ขึ้น-ลง ชั้นเดียวใช้บันได ไม่ควรใช้ลิฟท์
๓.๔ หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์บรรทุกเกินน้ำหนัก
๓.๕ ให้ลิฟท์เปิด-ปิดอัตโนมัติ                                                   

         ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์

                   ๔.๑    ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน
                   ๔.๒   ตั้งเวลาหน่วง (Delay Time) ในเวลาที่ไม่ใช้งานเกิน  ๑๕ นาที สำหรับจอภาพ  และ  ๓๐  นาที สำหรับตัวเครื่อง
                   ๔.๓   หลีกเลี่ยงการเล่นเกมส์และติดต่อเรื่องส่วนตัวกับผู้อื่น

         ๕. เครื่องพิมพ์ผล

                   ๕.๑    ตรวจทานความถูกต้องของข้อความบนหน้าจอก่อนสั่งพิมพ์
                   ๕.๒   ควรใช้ E- Mail ในการส่งเอกสาร
                   ๕.๓   ปิดเครื่องพิมพ์ผลพร้อมถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือหลังเลิกงาน
                   ๕.๔   ใช้เครื่องพิมพ์ผลร่วมกัน

         ๖. เครื่องถ่ายเอกสาร

                   ๖.๑   กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเมื่อใช้งานเสร็จ
                   ๖.๒   ปิดเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมถอดปลั๊กหลังเลิกงาน

         ๗. เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า

                    ๗.๑  ปิดเครื่องพร้อมถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

         ๘. โทรศัพท์

                   ๘.๑   ตรวจสอบเลขหมายให้ถูกต้องก่อนโทรออก
                   ๘.๒  เตรียมข้อมูลเพื่อการสนทนาเพื่อประหยัดเวลา
                   ๘.๓  กดรหัสบริการ Y-tel ๑๒๓๔ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
                   ๘.๔  ระบบ Intra-phone เมื่อติดต่อหน่วยงานภายในมหิดล
                   ๘.๕  ระบบ Mobile Gateway ในการติดต่อโทรศัพท์มือถือแทนการใช้ระบบพื้นฐาน

         ๙. เครื่องโทรสาร

                   ๙.๑  ส่งเอกสารทาง E-mail แทน
                   ๙.๒  ส่งเอกสารทาง Applications ต่างๆ แทน

         ๑๐. โทรทัศน์

              ๑๐.๑  ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
              ๑๐.๒  ถอดปลั๊กหลังการใช้งานทุกครั้ง

         ๑๑. วิทยุ

                   ๑๑.๑  ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
                   ๑๑.๒  ถอดปลั๊กหลังการใช้งานทุกครั้ง

         ๑๒. พัดลม

                   ๑๒.๑  ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
                   ๑๒.๒  ถอดปลั๊กหลังการใช้งานทุกครั้ง

         ๑๓. ตู้เย็น

              ๑๓.๑  ควรปิดประตูตู้เย็นให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน
              ๑๓.๒  ไม่นำของร้อนเข้าแช่ตู้เย็น
              ๑๓.๓  ละลายน้ำแข็งภายในตู้อย่างสม่ำเสมอ
              ๑๓.๔  ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม
              ๑๓.๕  หมั่นทำความสะอาดบ่อยๆ

          ๑๔. กระติกน้ำร้อน

              ๑๔.๑  ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งานทุกครั้ง
              ๑๔.๒ ใส่น้ำให้เหมาะสมกับการต้องการใช้
              ๑๔.๓ ไม่ตั้งไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

         ๑๕. เตาอบไมโครเวฟ

              ๑๕.๑  เลือกภาชนะให้เหมาะสมกับปริมาณการอุ่น
              ๑๕.๒  ไม่อุ่นอาหารที่มีปริมาณมากเกิน
              ๑๕.๓  ไม่ตั้งไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
              ๑๕.๔  ไม่ตั้งไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

         ๑๖. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น

     ๑๖.๑  ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกงานและในช่วงวันหยุด
     ๑๖.๒  ไม่ตั้งไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

         ๑๗.    น้ำประปา

     ๑๗.๑  ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อน
     ๑๗.๒  ไม่เปิดน้ำทิ้งขณะถูสบู่
     ๑๗.๓  ใช้น้ำล้างเท่าที่จำเป็น
     ๑๗.๔  ควรใช้ฝักบัวแทนการใช้สายยางล้างรถ
     ๑๗.๕  ควรมีภาชนะรองน้ำขณะล้างแทนการล้างตรงจากก๊อกน้ำ
     ๑๗.๖  ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ขณะแดดจัด

         ๑๘.    น้ำมันเชื้อเพลิง

                   ๑๘.๑   ตรวจสอบลมยางเป็นประจำอย่าให้อ่อนเกินไป
                   ๑๘.๒   ทำการสับเปลี่ยนยางพร้อมทั้งตรวจสอบตั้งศูนย์ล้อ
                   ๑๘.๓   ดับเครื่องทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน
                   ๑๘.๔   ควรใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับเส้นทาง
                   ๑๘.๕   ไม่ควรเร่งเครื่องแรงมากขณะออกรถ
                   ๑๘.๖   ไม่เร่งเครื่องยนต์เมื่ออยู่ในเกียร์ว่าง
                   ๑๘.๗  ตรวจเช็คเครื่องยนต์สม่ำเสมอ
                   ๑๘.๘   ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้
                   ๑๘.๙   ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด
                   ๑๘.๑๐ ใช้ระบบรถร่วมกัน (Car Pool)
                   ๑๘.๑๑  ศึกษาเส้นทางการเดินทางให้ดี
                   ๑๘.๑๒ ใช้ระบบไปรษณีย์ โทรสาร Internet  แทนการใช้รถส่งเอกสาร
                   ๑๘.๑๓  ทำความสะอาดไส้กรองและเปลี่ยนตามกำหนด
                   ๑๘.๑๔  ไม่ควรใช้เกียร์ต่ำเป็นเวลานาน
                   ๑๘.๑๕  ไม่ติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถที่ทำให้เครื่องยนต์ ต้องทำงานหนักขึ้น
                   ๑๘.๑๖  ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าอ๊อกเทนเหมาะสม กับชนิดของรถยนต์
                   ๑๘.๑๗ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง เมื่อครบระยะ
                   ๑๘.๑๘  ไม่ควรปรับอุณหภูมิภายในรถให้เย็นเกินไป
                   ๑๘.๑๙  จอดรถยนต์ในที่ร่มเพื่อลดอุณหภูมิในรถยนต์
                   ๑๘.๒๐  ไม่เลี้ยงคลัตช์พร้อมเร่งเครื่องยนต์

         ๑๙. กระดาษ

                   ๑๙.๑ ใช้กระดาษทั้ง ๒ หน้า
                   ๑๙.๒ ส่งต่อเอกสารลดการถ่ายสำเนาหลายๆ ชุด
                   ๑๙.๓ ส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางระบบ IT และระบบสารบรรณอัจฉริยะ
                   ๑๙.๔ ลดการใช้จานกระดาษและแก้วกระดาษในงานเลี้ยง

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภค

          ๑. ไฟฟ้าส่องสว่าง

               ๑.๑  ใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงแต่กินไฟน้อย
               ๑.๒  ใช้บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดการสูญเสียพลังงาน
               ๑.๓  ใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง ช่วยการกระจายความสว่าง
               ๑.๔  ใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำหากจำเป็นต้องเปิดไฟทั้งคืน
               ๑.๕  ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่ต้องการแสงสว่างน้อย
               ๑.๖  ใช้ระบบไฟแบบกระตุกในห้องสำนักงาน และห้องสมุด
               ๑.๗ ใช้ระบบไฟเปิดปิดอัตโนมัติในห้องน้ำ
               ๑.๘  ใช้หลอดไฟ LED แบบมีระบบ Sensor บริเวณลานจอดรถ
               ๑.๙  ใช้ม่านกรองแสงเพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติ
               ๑.๑๐ ตรวจสอบ ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
               ๑.๑๑ ควรทาสีอ่อนในอาคารเพื่อทำให้สว่างขึ้นลดการใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า

         ๒. เครื่องปรับอากาศ

                   ๒.๑  ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ
                   ๒.๒  ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
                   ๒.๓  ตรวจสอบรอยรั่วในห้องและปิดประตูทุกครั้งที่ใช้
                   ๒.๔   ติดตั้งฉนวนกันความร้อนบริเวณผนังและบนฝ้าเพดาน
                   ๒.๕  ใช้ม่านป้องกันแสงแดดกระทบสำนักงาน
                   ๒.๖  ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปิด-เปิดประตู ในห้องทำงานที่มีเครื่องปรับอากาศ
                   ๒.๗  ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ปล่อยความร้อนในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
                   ๒.๘  หลีกเลี่ยงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่อมความร้อน เช่น เก้าอี้นวม สักหลาดในห้องปรับอากาศ ฯลฯ

         ๓. ระบบลิฟท์

                   ๓.๑ ตรวจสอบระบบลิฟท์ตามระยะเวลาที่กำหนด

         ๔. ตู้เย็น

               ๔.๑ ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ
               ๔.๒ เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับการใช้งาน
               ๔.๓ เลือกตู้เย็นประตูเดียวจะประหยัดกว่าชนิด ๒ ประตู
               ๔.๔ เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ ๕

         ๕. น้ำประปา

                   ๕.๑ หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปา
                   ๕.๒ ใช้สุขภัณฑ์ที่มีระบบประหยัดน้ำ
                   ๕.๓ ติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศ (Areator) ที่หัวก๊อกเพื่อลดปริมาณการไหลของน้ำ
                   ๕.๔ ติดตั้งถังเก็บน้ำไว้ในชั้นสูงสุดของอาคาร

         ๖. เครื่องคอมพิวเตอร์

                   ๖.๑ เลือกคอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน ซึ่งมีสัญญาลักษณ์ “Energy Star”

         ๗. พัดลม

                   ๗.๑ เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง
                   ๗.๒ ควรทำความสะอาดพัดลมอย่างสม่ำเสมอ

         ๘. น้ำมันเชื้อเพลิง

                   ๘.๑ จัดหารถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน
                   ๘.๒ ใช้ระบบรถร่วมกัน (Car Pool)
                   ๘.๓ ใช้ระบบไปรษณีย์ โทรสาร Internet แทนการใช้รถส่งเอกสาร
                   ๘.๔ ไม่ติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถที่ทำให้เครื่องยนต์ ต้องทำงานหนักขึ้น
                   ๘.๕ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง เมื่อครบระยะ
                   ๘.๖ วางแผนเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า

         ๙. การปลูกต้นไม้

                   ๙.๑ ปลูกต้นไม้รอบอาคารเพื่อความร่มเย็นและบังแสงแดด
                   ๙.๒ สร้างความร่มรื่นลดอุณหภูมิ
                   ๙.๓ ปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดความร้อนจากไอดินเข้าอาคาร

              โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และบุคลากรสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน  ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

                                                                                                                                                            ประกาศ   ณ   วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

                                                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์  เกรย์)

                                                                              ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 


                                                                                   

ประกาศสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
เรื่อง ขอความร่วมมือในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 
........................................................................................................................

         เพื่อให้นโยบายด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงขอความร่วมมือจากบุคลากร
และ นักศึกษาของสถาบันฯ ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

1.1 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน หรือเมื่อไม่อยู่ห้องเป็นเวลานาน
1.2 ปิดไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานห้องเตรียมอาหารของแต่ละชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. การใช้ลิฟต์โดยสาร 

2.1 เมื่อขึ้น-ลงอาคาร 1-2 ชั้น  ควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์

3. การใช้เครื่องปรับอากาศ

3.1  ควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26-27 องศา 
3.2  ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน หรือเมื่อไม่อยู่ห้องเป็นเวลานาน
3.3  เปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานในห้องประชุม/ห้องเรียนก่อน เวลาใช้งานจริงในเวลาไม่เกิน 15 นาที
3.4  ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งก่อนกลับบ้านประมาณครึ่งชั่วโมง

4. การใช้คอมพิวเตอร์

4.1 ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 30 นาที
4.2 ปิดคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์และดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกงาน

5. การใช้เครื่องไฟฟ้าอื่น ๆ

5.1 ปิดสวิทซ์และดึงปลั๊กไฟฟ้า สายพ่วงทุกครั้งหลังเลิกงาน

6. การใช้กระดาษ

6.1 ใช้ระบบ e-mail ในการติดต่อนัดหมาย หรือรับส่งข่าวสารต่าง ๆ  
6.2 ใช้กระดาษหน้าสอง (Reuse) ในการพิมพ์เอกสาร
6.3 ใช้ระบบ Paperless ในการประชุมต่าง ๆ

 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

 
     

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th