ประกาศสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เรื่อง  นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

----------------------------------------------------

        สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีนโยบายในการจัดการองค์การด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างยั่งยืน  เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้บุคลากร นักศึกษา และคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดังต่อไปนี้

 1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 2. มุ่งมั่นในการควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 3. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. มุ่งมั่นในการป้องกันการปล่อยขยะของเสีย และมลพิษอื่น ๆ จากกิจกรรมการทำงาน
 5. มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ประชาสัมพันธ์ สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ต่อบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. สนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความน่าอยู่สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสีเขียว
 8. สนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณ และส่วนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ผู้บริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอาคารสีเขียวทุกปี

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

 

                                                                                                          ประกาศ  ณ วันที่  ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์  เกรย์)

                                                                                                         ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 


 

ประกาศสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

----------------------------------------------------

เพื่อให้การดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหิดลเรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จึงมีประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้

 1. การอนุรักษ์พลังงานให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งนักศึกษาของสถาบันฯ ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
 2. ให้การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ตลอดจนการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรในสถาบันฯ
 3. จัดให้มีการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานภายในสถาบันฯ ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า ประหยัด และประโยชน์สูงสุด
 4. การดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้บริหารจะดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน (คณะกรรมการรณรงค์ประหยัดพังงาน) ประจำสถาบันฯ

 

ประกาศ ณ วันที่   22    พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th