สถิติน่ารู้

ประชากรในประชาคมอาเซียนปี 2555

กาญจนา เทียนลาย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ระหว่าง 10 ประเทศ

ในปี 2555

  • ประชาคมอาเซียนมีประชากรทั้งหมด 601 ล้านคน
  • อินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุด 241 ล้านคน
  • ลาวมีสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) สูงที่สุด (38%)
  • สิงคโปร์มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-64 ปี) สูงที่สุด (74%)
  • ไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) สูงที่สุด (10%)
ประเทศ ประชากร (ล้านคน) ร้อยละ
น้อยกว่า 15 ปี 15-64 ปี 65 ปีขึ้นไป
อินโดนีเซีย 241.0 27 67 6
ฟิลิปปินส์ 96.2 35 61 4
เวียดนาม 89.0 24 69 7
ไทย* 64.3 19 71 10
พม่า 54.6 28 67 5
มาเลเซีย 29.0 27 68 5
กัมพูชา 15.0 33 63 4
ลาว 6.5 38 58 4
สิงคโปร์ 5.3 17 74 9
บรูไน 0.4 26 70 4
รวม 601.3 27 67 6

แหล่งข้อมูล:    Population Reference Bureau, 2012-12-12

*การคาดประมาณประชากรไทยใช้ปี 2553 เป็นปีฐาน (สศช., 2553)

 

Since 25 December 2012