ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 “ประชากรและสังคม 2556” เรื่อง “ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส”

กมลชนก ขำสุวรรณ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 “ประชากรและสังคม 2556” เรื่อง “ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส” วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้สื่อข่าว และผู้สนใจ จำนวน 607 คน บทความที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ให้มุมมองประเด็นต่างๆ ในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของมนุษย์ การย้ายถิ่นในภูมิภาค แรงงานข้ามชาติ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัว และการแต่งงานข้ามพรมแดน การเคลื่อนไหวทางสังคมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศ ตลอดจนความเชื่อมโยงข้ามรัฐชาติ และสิทธิความเป็นพลเมืองของประชากรในอาเซียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป มีเวทีทบทวนสถานการณ์ด้านประชากรและสังคมในอาเซียน บทความทุกเรื่อง น่าจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอนาคตของสังคมไทยและสังคมประเทศเพื่อนบ้าน จากข้อเสนอและข้อถกเถียงของนักวิชาการ ต่อการเข้าสู่สังคมอาเซียนในอนาคต

Since 25 December 2012