รางวัลอีกโนเบล

ขันติ

วรชัย ทองไทย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pitch Drop Experiment ภาพทดลองการหยดของน้ำมันดิบขันติหรือความอดทน เป็นความอดได้ทนได้ เพื่อที่จะบรรลุถึงความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ ขันติจึงเป็นคุณสมบัติอันสำคัญของผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ดังผลวิจัยที่พบว่า เด็กที่มีความอดทน อดกลั้นมากกว่า เมื่อโตขึ้นจะประสบความสำเร็จสูงกว่า เด็กที่มีความอดทนอดกลั้นน้อยกว่า งานวิจัยนี้คือ การทดลองมาชเมลโล (Marshmallow Experiment) อันเป็นการทดลองทางจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด

การทดลองเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2515 โดยกลุ่มทดลองเป็นเด็กอายุระหว่าง 4-6 ขวบ จำนวนมากกว่า 600 คน ในการทดลอง เด็กแต่ละคนจะได้รับขนมมาชเมลโล 1 ชิ้น ถ้าเด็กสามารถอดกลั้นที่จะไม่กินขนมภายในเวลาที่กำหนด ก็จะได้ขนมเพิ่มอีก 1 ชิ้น ข้อมูลที่เก็บคือ ระยะเวลาที่เด็กอดกลั้น ไม่กินขนมก่อนกำหนดเวลา

การศึกษาติดตามผลครั้งแรกในปี พ.ศ. 2531 เป็นการสัมภาษณ์พ่อแม่ของเด็ก ซึ่งพบว่า เด็กที่มีความอดกลั้นมากกว่า จะมีความสามารถสูงกว่า เด็กที่มีความอดกลั้นน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และการศึกษาติดตามผลในอีก 2 ปีต่อมา (พ.ศ. 2533) พบว่า เด็กที่สามารถอดกลั้นได้นานกว่า ก็จะมีผลคะแนนทดสอบการใช้เหตุผลเอสเอที (SAT score) สูงกว่า เด็กที่อดกลั้นได้น้อยกว่าด้วย

ถึงแม้ว่าผลของงานวิจัยข้างต้น จะแสดงให้เห็นว่า ขันติเพียงอย่างเดียวก็เป็นคุณอย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติแล้ว แต่ถ้าเราต้องการพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ก็ควรปฏิบัติให้ครบเป็นองค์รวม ได้แก่ “ธรรมทำให้งาม 2” ที่ประกอบด้วย ขันติ และโสรัจจะ (ความเสงี่ยม อัธยาศัยงาม รักความประณีต หมดจดเรียบร้อยงดงาม)

สำหรับคนทั่วไปควรปฏิบัติตาม “ฆราวาสธรรม 4” อันเป็นธรรมสำหรับการครองเรือน ประกอบด้วย

  1. สัจจะ หรือความจริง โดยเป็นคนที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง และทำจริง
  2. ทมะ หรือการฝึกฝน โดยรู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกนิสัย และปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา
  3. ขันติ หรือความอดทน โดยทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่หวั่นไหว และไม่ท้อถอย (ขันติในที่นี้จะเน้นที่ความขยันหมั่นเพียร)
  4. จาคะ หรือความเสียสละ โดยพร้อมที่จะสละความสุขสบายหรือผลประโยชน์ส่วนตน พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้อื่น รวมทั้งยินดีร่วมมือช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตนเอง

นอกจากนี้ ขันติยังเป็นหนึ่งใน “มงคล 38” หรือ “อุดมมงคล” ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุด ที่จะนำความสุขความเจริญมาสู่ตน และเป็นหนึ่งใน “ราชธรรม 10” หรือ “ทศพิธราชธรรม” อันเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง รวมทั้งเป็นหนึ่งใน “บารมี 10” หรือ “ทศบารมี” อันเป็นความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษ เพื่อบรรลุผลเป็นพระพุทธเจ้าหรือมหาสาวก

รางวัลอีกโนเบล สาขาฟิสิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 จึงมอบให้กับนักวิจัยสองคน (John Mainstone และ Thomas Parnell) จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย สำหรับงานทดลองที่ต้องใช้ความอดทนอย่างยาวนาน คือ งานทดลอง
การหยดของน้ำมันดิบ (Pitch Drop Experiment) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 โดยปัจจุบันเพิ่งหยดไปได้เพียง 8 หยดเท่านั้น

งานทดลองนี้เป็นการสาธิตให้เห็นถึงสภาวะการไหลของน้ำมันดิบเข้มข้น ที่มีสภาพเหมือนเป็นของแข็ง แต่ที่จริงแล้วเป็นของเหลว โดยน้ำมันดิบที่ใช้ทดลองนี้ เป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทาใต้ท้องเรือเพื่อกันน้ำ

ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วกว่า 8 ทศวรรษ แต่ก็ยังไม่เคยมีใครได้เห็นตอนที่น้ำมันดิบหยดสักคน ซึ่งขณะนี้หยดน้ำมันดิบหยดที่ 9 ก็มีลักษณะโตเต็มที่แล้ว และพร้อมที่จะหยดภายใน 12 เดือนข้างหน้านี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเห็นน้ำมันดิบหยดเป็นคนแรก สามารถดูการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.smp.uq.edu.au/content/pitch-drop-experiment

รางวัลอีกโนเบล:   รางวัลสำหรับงานวิจัยที่ทำให้ “ขำ” ก่อน “คิด”

Since 25 December 2012