ชวนอ่าน

ภาวะไร้สัญชาติ-ไร้รัฐ ชายแดนอีสาน คนลาวอพยพ

จิราวดี สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาวะไร้สัญชาติ-ไร้รัฐ ชายแดนอีสาน คนลาวอพยพจดหมายข่าวฉบับนี้ขอแนะนำหนังสือวิชาการชวนอ่านอีกหนึ่งเล่มที่พิมพ์เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ คือหนังสือเรื่อง ภาวะไร้สัญชาติ-ไร้รัฐ ชายแดนอีสาน คนลาวอพยพ เป็นหนังสือที่จัดเข้าประเภทกึ่งตำราเรียนกึ่งงานวิจัยได้ เพราะได้ผนวกเอาแนวคิดทฤษฎีสำคัญๆ ว่าด้วย รัฐชาติ สัญชาติ และพลเมือง เข้ากับข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัยภาคสนาม เขียนโดยผู้เขียนหลัก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์สุรสม กฤษณะจูฑะ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หากท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะพบว่า ผู้เขียนพยายามคลี่ให้เห็นถึงอำนาจของรัฐชาติ ที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ชีวิตและการต่อสู้ดิ้นรนของคนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นพลเมืองไทยอีกกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เขียนทำให้เราเข้าใจถึงสภาพการณ์ของการตกอยู่ในภาวะจำยอม การเผชิญกับการไม่มีสถานะบุคคลทางกฎหมายใดๆ รองรับ ซึ่งมีลักษณะสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อนของคนไร้รัฐ-ไร้สัญชาติจากประเทศลาวและกัมพูชาได้เป็นอย่างดี  เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ยังได้บรรจุมุมมองเชิงนโยบายที่น่าสนใจในหลายมิติ จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสม อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของคนไร้สัญชาติ ไร้รัฐ และชายแดนศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถมองหาหนังสือนี้ได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ร้าน Book Republic ที่จังหวัดเชียงใหม่

Since 25 December 2012