ประชากรประชุมกัน

ประชุมวิชาการประจำปี “ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2556”

กุศล สุนทรธาดา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา สมาคมนักประชากรไทย ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี “ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2556” โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสมาคมฯที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ปีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายและหลากหลายมาก เช่น ปาฐกถา เรื่อง Population Dynamics and Asean Integration, การอภิปรายหมู่ เรื่อง จากนโยบายสู่การปฎิบัติ: งานผู้สูงอายุไปถึงไหนแล้ว? นอกจากนั้น ยังมีการเสนอบทความภายใต้ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ภาวะเจริญพันธุ์ การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง อนามัยเจริญพันธุ์ คุณภาพชีวิตประชากร ผู้สูงอายุ ประชากรต่างวัย ประชากรและการพัฒนา รวมทั้งประชากรและสุขภาพ รวมทั้งหมด 26 บทความ และที่พิเศษกว่าทุกปี คือ มีการนำเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษ ใน 3 ประเด็นหลัก คือ Population and Development, Population and Health และ Reproductive Health and HIV/AIDS Research อีกทั้งหมด 16 บทความ โดยแต่ละประเด็นมีการมอบรางวัล การนำเสนอผลงานดีเด่นกว่า 10 รางวัล ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมคับคั่งกว่าทุกๆ ปี คือกว่า 300 คน จนสถานที่จัดประชุม คือ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ คับแคบไปหน่อย  

Since 25 December 2012