ชวนอ่าน

รายงานการสำรวจระดับประเทศ เรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ InternationalTobacco Control Policy Survey–Southeast Asia : ITC-SEA (Thailand) การสำรวจระหว่างประเทศ รอบที่ 5 (2554)

แนะนำโดย  กฤติญา สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฉบับนี้ ... สถาบันฯ ขอนำเสนอรายงานการสำรวจระดับประเทศเรื่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ International Tobacco Control Policy Surveyะ Southeast Asia : ITC-SEA (Thailand) การสำรวจระหว่างประเทศ รอบที่ 5 (2554) หนึ่งในงานวิจัยระยะยาว ที่มีอยู่เพียงไม่กี่เรื่องในประเทศไทย ภายใต้การนำของ รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี (หัวหน้าโครงการวิจัย) เป็นการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ ความรู้เรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ และความคิดเห็นต่อนโยบายและการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ มาตั้งแต่ปี 2548 (รอบที่ 1)

ข้อมูลของโครงการและผลการสำรวจถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ รวมทั้ง การประเมินผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ และกำหนดนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบของรัฐบาลมาโดยตลอด ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th       

Since 25 December 2012