คณะที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ (Editorial consultants and staff)

คณะที่ปรึกษา EDITORIAL CONSULTANT
 • รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา
 • ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
 • รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
 • รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
 • ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์
 • นางปรียา มิตรานนท์
 • ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
 • ศ.ดร.ภัสสร ลิมานนท์
 • รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
 • รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
 • ศ.ดร.สันทัด เสริมศรี
 • รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
 • ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
 • ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน
 • Assoc. Prof. Dr.Kusol Soonthorndhada
 • Prof. Dr.Kua Wongboonsin
 • Assoc. Prof. Dr.Chai Podhisita
 • Assoc. Prof. Dr.Naowarat Plainoi
 • Emeritus Prof. Dr.Benja Yoddumnern-Attig
 • Ms.Preeya Mithranon
 • Prof. Dr.Pichit Pitaktepsombati
 • Prof. Dr.Bhassorn Limanonda
 • Assoc. Prof. Dr.Yothin Sawangdee
 • Assoc. Prof. Dr.Vipan Prachuabmoh
 • Prof. Dr.Santhat Sermsri
 • Assoc. Prof. Dr.Sureeporn Punpuing
 • Emeritus Prof. Dr.Aphichat Chamratrithirong
 • Dr.Usaneya Perngparn
บรรณาธิการ EDITORIAL-IN-CHIEF
 • ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
 • Prof. Dr.Pramote Prasartkul
กองบรรณาธิการ EDITORIAL STAFF
 • ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์
 • นางสาวจีรวรรณ หงษ์ทอง
 • Assist. Prof. Dr.Kanchana Tangchonlatip
 • Ms.Jeerawan Hongtong