แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง 

ฉบับนี้ชวนอ่านขอแนะนำ สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.. 2556  บรรณาธิการ โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556 (SITUATION OF THAI ELDERLY 2013) เป็น รายงานประจำปี 2556 ดำเนินการ โดย สถาบันวิจัยประชากรและ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สูงอายุไทย ซึ่งได้รวบรวมสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน และฉายภาพ สถานการณ์ผู้สูงอายุในอนาคต รวมทั้งประเด็นเรื่องหลักประกัน รายได้ผู้สูงอายุไทยที่กล่าวถึงสถานการณ์หลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุ โอกาสการมีงานทำของผู้สูงอายุ กลไกในการสร้าง หลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐในปี 2556 และเส้นทางสู่การประกันรายได้ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์เด่นประจำปี และงานวิจัยเพื่อสังคม สูงอายุ

ท่านใดสนใจหาอ่านได้ที่: ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือ download ทางเว็บไซต์ www.thaitgri.org/index.php/report/thai


ติดต่อคุณจีรวรรณ หงษ์ทอง โทรศัพท์ 0-2441-0201-4 ต่อ 100 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Since 25 December 2012