ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2559

บทความวิจัย
 • ขนาดและการกระจายของประชากรข้ามชาติสัญชาติพม่า กัมพูชา และลาวในประเทศไทย พ.ศ. 2558: การประมาณจากข้อมูลหลายแหล่ง 
  ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, สุรีย์พร พันพึ่ง, อรทัย หรูเจริญพรพานิช และ กัญญา อภิพรชัยสกุล

  SIZE AND DISTRIBUTION OF CROSS-BORDER POPULATION FROM MYANMAR, CAMBODIA, AND LAO PDR IN THAILAND 2015: ESTIMATION FROM MULTIPLE SOURCES
  Patama Vapattanawong, Aphichat Chamratrithiron, Sureeporn Punpuing, Orratai Rhucharoenpornpanich and Kanya Apipornchaisakul

 • การสร้างทางเลือกในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุรุ่นใหม่
  มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง และดุษฎี อายุวัฒน์

  SOCIAL CHOICE STRUCTURATION FOR VALUABLE SELF-RELIANCE OF THE NEXT GENERATION OF ELDERLY
  Montree Prasertrungruang and Dusadee Ayuwat

 • การคาดประมาณครัวเรือนที่อยู่อาศัยของประชากรไทย พ.ศ. 2553-2563
  ปราโมทย์ ประสาทกุล, จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว


  HOUSEHOLD PROJECTION OF THE THAI POPULATION DURING 2010-2020
  Pramote Prasartkul, Jongjit Rittirong and Sirinya Kaikeaw

 • "การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ผลกระทบทางสังคมจากมุมมองเรื่องเพศของแม่ต่างรุ่น
  บุรเทพ โชคธนานุกุล และ กมลชนก ขำสุวรรณ

  TEENS PREGNANT : SOCIAL IMPACT FROM THE INTRA-GENERATIONAL PERSPECTIVE
  Burathep Chokthananukul and Kamolchanok Kamsuwan


 • การพยากรณ์อัตราตายรายอายุในประเทศไทย
  จงจิตต์ ฤทธิรงค์

  PROBABILISTIC FORECAST OF AGE SPECIFIC DEATH RATE IN THAILAND
  Jongjit Ritthirong

บทความวิชาการ

 • ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทยภายหลังช่วง ICPD
  Jerrold W. Huguet

  POPULATION AND DEVELOPMENT IN THAILAND BEYOND ICPD
  Jerrold W. Huguet
  Keynote Address in 2014 Annual Population Conference
  21, November 2014

 • จดหมายกรมพระยานเรศวรฤทธิ์