ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2560

บทนำ และสารบัญ
รูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัย
 • การศึกษาความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตายจากฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

  THE STUDY OF COMPLETENESS OF DEATH REGISTRATION FROM THE DATABASE OF PATIENTS UNDER THE UNIVERSAL COVERAGE (UC) SCHEME
  Patama Vapattanawong • ความหมายผู้สูงอายุในระบอบของความจริง: ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีและปรัชญาสังคมศาสตร์
  กมลชนก ขาสุวรรณ

  OLDER PERSONS MEANING IN REGIME OF TRUTH: DEBATES ON THEORY AND SOCIAL PHILOSOPHY
  Kamolchanok khumsuwan • แผนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและความต้องการนักศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ในการร่วมงาน
  อัญชุลี วงษ์บุญงาม

  GOVERNMENTAL AGENCY’S ACTIVITIES PLANS AND NEEDS OF PUBLIC RELATIONS STUDENTS FOR JOINING
  Anchulee Wongboonngam • ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการรับรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของไทย
  ภัควลัญชญ์ ศรีสัตยากุล และณิชากร น้อยวงษ์

  THE IMPACT OF AN ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) ON THAI SMEs ENTREPRENEURS AS PERCEIVED BY OWNERS OF LOCAL ENTERPRISES IN THAILAND
  Pakawalan Srisattayakul and Nichakorn Noiwong • การเล่าเรื่องในการสื่อสารการตลาดสินค้าโอทอปกุสุมา
  อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์

  STORY-TELLING IN MARKETING COMMUNICATION FOR KUSUMA OTOP PRODUCTS
  Apinyapat Kusiyarungsit • ลักษณะการอยู่อาศัยและความอยู่ดีมีสุขของครัวเรือนชนบทไทย
  ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

  LIVING ARRANGEMENT AND THE WELL-BEING OF RURAL HOUSEHOLDS IN THAILAND
  Piyawat Katewongsa