ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2560

บทนำ และสารบัญ
รูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่
ปาฐกถา “คนทำงานมีความสุข องค์กรก้าวหน้า”
Promoting Employee Happiness for Organizational Growth
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
บทความวิจัย
 • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สู่แรงบันดาลใจในการทำงาน : กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  เรวดี สุวรรณนพเก้า

  EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE LEADING TO WORK INSPIRATION: A CASE STUDY OF INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH, MAHIDOL UNIVERSITY
  Rewadee Suwannoppakao 


 • ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยภาครัฐ
  จักรนรินทร์ พุทธเสน และเฉลิมพล แจ่มจันทร์

  HAPPINESS AND ORGANIZATION ENGAGEMENTOF PUBLIC UNIVERSITIES' STAFFS
  Jaknarin Putthasen and Chalermpol Chamchan • ความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลแห่งชีวิตและการหย่าร้างของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย
  ปรียา พลอยระย้า

  THE RELATIONSHIP AMONG WORK-LIFE BALANCE AND DIVORCE OF EMPLOYED PEOPLE IN THAILAND
  Priya Phloiraya • อุปสรรคในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในมุมมองของผู้นำสหภาพแรงงานในภาคตะวันออก ประเทศไทย
  วรรณวิชนี ถนอมชาติ และณฤดี พรหมสุวรรณ

  THE OBSTACLES TO DEVELOPING HAPPY WORKPLACE IN THE VIEW OF LABOUR UNION LEADERS IN THE EASTERN OF THAILAND
  Wanvicechanee Tanoamchard, Naruedee Promsuwan • สังคมสูงวัย (Ageing Society): ผลกระทบ และข้อเสนอแนะในมุมมองของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ภาวิณี เพชรสว่าง

  AGEING SOCIETY: CONSEQUENCES AND SUGGESTIONS FROM HRM PERSPECTIVES
  Pawinee Petchsawang